Byggfram Entreprenad AB

Arbetsmiljöpolicy

Syftet tillika målet med arbetet är att på ett strukturerat och planlagt sätt eliminera risker på arbetsplatsen samt sträva efter att förebygga belastningsskador till gagnför både den enskilde och företaget. Det är företagets skyldighet att tillse att vi lever upp till de krav som lagstiftningen ställer i form av konkreta krav såväl som förhållningssätt. Detta åstadkommer vi genom regelbundna skydds- och brandronder samt årlig uppföljning och redovisning av bl.a. tillbud/olycksfall.

En gång per år genomförs en personalundersökning där samtliga medarbetares syn på arbetsmiljön skall kartläggas, analyseras och utvärderas till hjälp för framtida förbättringsåtgärder. Företaget arbetar för en drog och alkoholfri arbetsmiljö. All icke medicinsk hantering och konsumtion av narkotika är kriminell och accepteras därför inte i någon form på vår arbetsplats. Langning och innehav av olagliga narkotikaklassade medel leder till polisanmälan. VD och närmast överordnad har av säkerhetsskäl skyldighet att på ett ansvarsfullt sätt avvisa en drogpåverkad anställd från arbetsplatsen.

Företaget skall arbeta för att förebygga kränkande särbehandling, vilket aldrig kan accepteras, oavsett vem eller vilka som drabbas.

Byggfram erbjuder kundanpassade, konkurrenskraftiga och miljöriktiga byggtjänster inom Storgöteborg med omnejd. Genom hög kvalitet och tillgänglighet skall vi skapa nöjda återkommande kunder som gärna rekommenderar oss.

För att leda utvecklingen mot hållbar tillväxt är lönsamhet, kundfokus, miljöhänsyn, god arbetsmiljö och ett aktivt förbättringsarbete viktiga förutsättningar. Samtliga medarbetare delar på kvalitets- och miljöansvaret och bidrar aktivt med sitt yrkeskunnande och engagemang i samspel med företagets resurser och system.

Vi ska följa de lagar, förordningar och föreskrifter samt övriga krav som gäller för vår verksamhet och förhindra samt förebygga arbetsmiljöskador. Det är vårt mål att genom effektiv kvalitets-och miljöstyrning under alla faser säkerställa att våra tjänster uppfyller de ställda krav, så att varje uppgift vi utför blir en god referens.

Vår verksamhet skall ständigt förbättras med ambitionen att alltid möta våra kunders och medarbetares behov. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang och motivation, tillsammans med systematiskt arbetsmiljöarbete har högsta prioritet.

Kontakta oss för mer information

Vill du anlita oss för bygg- och/eller markarbeten? Eller har du några frågor eller funderingar om oss och våra tjänster? Hör av dig till oss!